ŞARKI SÖZÜ ARA

Kısas Semahı Nilüfer Sarıtaş

Zeynep Başkan
Kategori:Türk Sanat Müziği Görüntülenme: 1641
Paylaş:
Dinle:
Şarkının bulunduğu albümün kapağı
                  Medet Allah ya Muhammed ya Ali
Bizi dergahından mahrum eyleme
Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Bizi dergahından mahrum eyleme

Adem'i Safiyullah Adem hakkiyçun
Muhammed Mustafa hatem hakkiyçun
Eyyub'a verdiğin sitem hakkiyçun
Bizi dergahından mahrum eyleme

Hasan'ın aşkına kılalım zârı
Şah Hüseyin dinimizin serveri
Alemin cârısın Cenab-ül Bâri
Bizi dergahından mahrum eyleme

Zeynel'in canına kıldılar ceza
Muhammed Bakır'dır sırrı Mürteza
İmam Cafer Kazım Musayı Rıza
Bizi dergahından mahrum eyleme

Muhammed der ki didarım Hak'tır
Taki Naki Askeri er-rahmadımdır
Severim Mehdi'yi niyazım vardır
Bizi dergahından mahrum eyleme

(Düvaz imam)
Alim Hasan Hüseyin Zeyneli Bakır
Cafer Kazım Musa Rıza'ya zikir
Taki Naki Askeri Mehdi'ye şükür
İbrahim'in desti demanı Haydar

(Düvaz imam)
Muhammed Mustafa hem Mürtezayı
Hatice Fatime Hayrünnisayı
Şah Hasan Hüseyin Zeynel Abayi
Bakır Cafer Kazım Musa Rıza'yı

Taki Naki Askeri Mehdi rivayi
On dört mahsumeyyin Pir-i Sefayi
Sen bunlardan eyle hem ilticayı
Dilerse Hürremi derde devayi

(Gülbang)
Allah Allah, Allah Allah.
Semahlar saf ola, günahlar def ola.
Hak Muhammed Ali gözcümüz, bekçimiz ola.
Dil bizden nutuk Hazret-i Pir'den ola.
Gerçeğin demine hü.

(Miraçlama)
Miraç okudu Cebrail
Muhammed Mustafa mahi
Hak emrine oldu kail
Eyledi bir azmi rahi

Gaipten yandı bir çırak
Çünkü yakın oldu ırak
Cebail getirdi Burak
Bindi ol Habibullahı

Burak kadem bastı arşe
Erişti fevk-el ferşe
Hak kadirdir cümle işe
Eyledi bir gez-nigahı

Bir nida erişti Hak'tan
Ya Muhammed'im Burak'tan
Göz kamaşır şeref-naktan
Müminlerin kıblegahı

Yolda ıras geldi bir şir
Ya nedir bu işe tedbir
Hatemiyi ağzına ver
Sundu iki cihan şahı

Çıktı sitr-el müntehaya
Erişti ila-nihaya
Kavuştu sırr-ı Hüda'ya
Seyretti Cemalullahı

Orda gördü bir nev-civan
Yüzü şemsi mahi taban
Cemalına oldu hayran
Nazar kıldı Ali Allah'ı

Sordu doksan bin kelamı
Hak ile nik-i namı
Bir dem eyledi âramı
Bu ne sırdır ya ilahi

Gaipten geldi yeşil el
Verdi si-pare engur asel
O demde gördü bir mahvel
Selmanı şey'en lillahi

Ayak üstü kalktı server
Oldu gönlü gözü enver
Sır ile oldu münevver
Dedi bu hikmet ilahi

Oldu miracın mübarek
Hak kıldı Kur'an tebarek
Şanına levlak-e levlak
Padişahlar padişahı

Vardı kırkların cemine
Oturdu Hak makamına
Hü dedi gerçek demine
Dem-be-dem Resulullahi

Buyurdu ol nur-u vahid
Size armağan bu tevhid
Cümlesi de oldu sacid
(Çark)
Zikretti kelamullahı

Kırklar bir şerbet içtiler
Can ile baştan geçtiler
Cezbe-i aşka düştüler
Ettiler kırklar semahı

Gözleri kurretü'l ayn
Ali bin Hasan Hüseyin
İmam-ı Zeynel Abidin
Güruh-u Naci güvahi

İmam Bakır İmam Cafer
Kazım Musa Rıza Server
Şah Taki ba Naki Asker
Muhammed Mehdi penahı

Ata bahş eyledi lütfundan
Dûr eyleme rahmetinden
Mahrum koyma şefatından
Geda Fevzi pür günahi

(Gülbang)
Allah Allah, Allah Allah.
Çark-ı pervaz Hak için ola.
Seyir için olmaya.
Döneni döndüreni, çalanı çağıranı
Hak saklaya, Hızır bekleye.
Emek zaylığı vermeye.
Yapılan hizmetleri Cenab-ı Hak kabul eyleye.
On iki imamların katarından, didarından ayırmaya.
Nur-u Nebi, kerem-i Ali, pirimiz üstadımız
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli.
Gelmiş görmüş göz gönül katmış ola.
Hizmet sahibi hizmetinden şefaat bula.
Dil bizden himmet hidayet vaktin imamından ola.

(Düvaz imam)
Ali Hasan Hüseyin Zeyneli Bakır
Cafer Kazım Musa Rıza'ya zikir
Taki Naki Askeri Mehdi'ye şükür
İbrahim'in dest-i demanı Haydar

(Gülbang)
Allah Allah, Allah Allah.
Akşamlar hayır ola, hayırlar fethola.
Şerler def ola.
Münkirler mat, münafıklar berbat ola.
Hazret-i Allah namazımızı, niyazımızı kabul eylesin.
Bilerek, bilmeyerek yaptığımız günahlarımızı
Aff ü mağfiret eylesin.
Bin günahımızı bir gerçeğe bağışlasın.

***

İkinci Bölüm

(Yürüyüş-ağırlama)
Çağrışa çağrışa havada durna
Bağdat'tan mı geldin ağzında hurma
Emanetim size sılama uğra
Eğlen durnam eğlen pire gidelim
Ali'nin çağırdığı yere varalım

Ali'nin çağırdığı yere varalım
Hasan Hüseyin'i zeyrat edelim
On iki imamlara yüzler sürelim
Eğlen durnam eğlen pire gidelim
Kerbela çölünden tekil mi geldin

Kerbela çölünden tekil mi geldin
Ne yaman ötersin bağrımı deldin
Sen de benim kimin yetim mi kaldın
Eğlen durnam eğlen pire gidelim
Ağlamışam ela gözden yaşım var

Ağlamışam ela gözden yaşım var
Boyamışam her boyadan işim var
Hüseyin'in eşiğinde işim var
Eğlen durnam eğlen pire gidelim
Kul Hüseyn'im der ki kaynadım coştum

Kul Hüseyn'im der ki kaynadım coştum
Bu aşkın elinden serimden geçtim
Çağrışa çağrışa aralar açtım
Eğlen durnam eğlen pire gidelim
Ali'nin çağırdığı yere varalım

(Yürüyüş)
Devredip gezersin dar-ı fenayı
Bağdat diyarına vardın mı durnam
Medayin şehrinde Fatma Ana'yı
Makamı ordadır gördün mü durnam

Madeyin şehrinde Salman'a varıp
Bağdat'ta Kazım'ın kabrini görüp
Baş eğip hem eşiğine yüz sürüp
İkrara bend olup durdun mu durnam

Hazret-i Eyüp'ün nikabın kaldır
Tende iki kurt var neye maildir
Biri ipek sarar birisi baldır
Bunların sırrına erdin mi durnam

Veysel Karan gezer idi Yemen'de
Serin verdi on iki imam yolunda
İmam Mehdi hangi vaht-ı zamanda
Nasıl zuhur eder sordun mu durnam

Biz de beli dedik bizden uluya
İman alıp ikrar verdik Veli'ye
Necef deryasında imam Ali'ye
Bu deryaya yüzler sürdün mü durnam

Her şehit Kerbela'da çürümez
Hak'tan izin yoktur kalkıp yürümez
İmam Hüseyin'in kanı kurumaz
Şehitler serdarın gördün mü durnam

                    
                    

                    Behlül evcik yapar idi zeminde
Makamını gördü uçmak elinde
Kul Yusuf'um erenlerin ceminde
Kırkların ceminde durdun mu durnam

Kul Hüseyin'im der ki Hakk'a varalım
Varıp dergahına yüzler sürelim
Can baş feda edip şahı görelim
Sen de o sultanı gördün mü durnam

(Çark)
Allah Allah sen dururken
Ya ben kime yalvarayım
Senin ismin Gaffar iken
Ya ben kime yalvarayım

Kabirinden kah deyince
Aç defteri bah deyince
Heyrli amel yoh deyince
Ya ben kime yalvarayım

Od kazanı kayniyanda
Başta beyin parliyanda
Karanlık kabre varanda
Ya ben kime yalvarayım

Habibim şifa kılmazsa
Suvalım kolay gelmezse
Senden ki imdat olmazsa
Ya ben kime yalvarayım

Nesimi der meydanide
Cümle mahluk divanide
Cümlesi senin emrinde
Ya ben kime yalvarayım

(Gülbang)
Allah Allah, Allah Allah.
Yarabbi semahlarımızı kırklar meydanında
Dönülen semaha kayıt eylesin.
Üçler beşler yediler, on iki imam,
On dört mahsumu pakla on yedi kemerbest,
Yetmiş üç şehid-i Kerbela'nın katarından
Didarından ayırmayasın.
Yapılan hizmetlerimizi kabul ve makbul eyleyesin.
Velilerin, nebilerin yüzü suyu hürmetine,
Ademi Seyfullah'ın günahını,
Bilerek bilmeyerek yapılan günahlarımızı,
Bin günahımızı bir gerçeğe sayarak bağışlayasın.
Er Hak Muhammed Ali, pirimiz üstadımız
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli katarından ayırmayasın.
Dil bizden, himmet hidayet el-Seyit
Hünkar Hacı Bektaş Veli efendimizden ola.

(Düvaz imam)
Ali Hasan Hüseyin Zeyneli Bakır
Cafer Kazım Musa Rıza'ya zikir
Taki Naki Askeri Mehdi'ye şükür
İbrahim'in desti demanı Haydar

***

Üçüncü Bölüm

(Nenni - Ağırlama)
Yaralarım göz göz oldu oyuldu
Hun etti bağrımı bir pire sebep
Her gelenler bizi taşlar ayaklar
Budur ahvalimiz bir pire sebep

Nenni de nenni nenni
Dost nenni nenni
Has nenni nenni

Cemalin şulesi düştü cihana
Sendeki dilbere olmaz bahane
Yitirdim aklımı kaldım divane
Hep mecnun gezerim bir pire sebep

Nenni de nenni nenni
Dost nenni nenni
Has nenni nenni

Delili der aşk kitabın açarım
Gözüm yaşın deryalara saçarım
Pir elinden ağu olsa içerim
Ko desinler ölmüş bir pire sebep

Nenni de nenni nenni
Dost nenni nenni
Has nenni nenni

(Çıkış)
Eğer gider isen dost ellerine
Bir namemiz vardır alın durnalar
Gönül hayran kaldı hub tellerine
Arayıp o piri bulun durnalar

Başına geleni söyle pirime
Merhamet eylesine ah u zarıma
Yüzlerini sürün ol hünkarıma
Bir saat üstünde dönün durnalar

Ordan ziyrat edin Sultan Balım'ı
Huzurunda arz eyleyin halimi
Varamadım kış bağladı yolumu
Acıyıp benim için yanın durnalar

Aklım aldı bir güzelim Mevali
Gitmez derunumdan aşkın hayali
Görmeden geçmeyin nur-ı cemali
Bir saat üstünde dönün durnalar

Sıtkı der ki kurban Ali soyuna
Kurban olam kaşlarının yayına
Gökte bile melek durdu dârına
Arzuhalim pire sunun durnalar

(Çark)
Derdim ondur çün dokuzu diyemem ağyare ben
Sekizinde kaldı aklım yedide avare ben

Çün altısı bende ise beşte çekmenem elem
Dörtte Hüdam lütfeylerse üçte bulam çare ben

Der Nesimi çün bu gönül ikilikten hâli değil
Ol sebepten gece gündüz yalvarıram bire ben

(Gülbang)
Allah Allah, Allah Allah.
Aşıklar, sadıklar, divaneler, erler, evliyalar,
Yüz yirmi dört peygamberler yüzü suyu hürmetine.
Yapılan ibadetlerimizi kabul ü makbul eyleyesin.
Semahlarımız kırklar meydanında,
Selman-ı Pak Abuzer Gaffari semahı ola.
Kırklar gelmiş görmüş, göz gönül katmış ola.
Yarabbi, emek zaylığı vermeyesin.
Ne edeyim ne yapacağım dedirmeyesin.
Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatasın.
Ordularımızı; denizde, karada,
Havada muzaffer eyleyesin.
Milletimizin, devletimizin kılıncını
Her zaman keskin eyleyesin.
Namusumuzu düşman ayakları altında ezdirmeyesin.
Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyleyesin.
Nuh nebi kerimi Ali gülbangı,
Muhammet pirimiz, üstadımız el-Seyit
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli.
Dil bizden hidayet Şah Hüseyin'den ola.

***

Dördüncü Bölüm

(Tevhid)
Hak Muhammed Ali dostum
Kerem kılmağ size geldim
Hariciler Mansur'u astı
Nesimi'yi yüzegeldi

Fatma firkate düştü
Cennet kapısın açtı
İmam Hasan zehir içti
Münafıktan ceza geldi

Allah Allah illallah
Hak la ilahe illallah
Ali mürşit güzel şahım
Cemalullah Resulullah
La ilahe illallah

Şimir melun karşı geldi (dost dost dost kurban)
Kerbelalar kanla doldu (pir pir pir kurban)
Şah Hüseyin şehit oldu
Yezitlerden ceza geldi

Aktı imamların kanı
İmam Zeynel mürvet-kâni
Ana rahminde zindanı
Levh-i kalem yazageldi

Allah Allah illallah
Hak la ilahe illallah
Ali mürşit güzel şahım
Cemalullah Resulullah
La ilahe illallah

Ol münafık yüzü kara
Kastetti İmam Bakır'a
Emretti İmam Cafer'e
Denizi yutmağa geldi

Didar gözleri gözümde
Sevgisi gitmez özümde
İmam Musayı Kazım'da
Ali Musa Rıza geldi

Allah Allah illallah
Hak la ilahe illallah
Ali mürşit güzel şahım
Cemalullah Resulullah
La ilahe illallah

Taki'nin dârına durdum (dost dost dost kurban)
Naki'ye can feda kıldım (pir pir pir kurban)
Özüme de sitem saldım
Can cesetten taze geldi

Hasanü'l-Askeri sensin
Müminler mührüden kansın
Mehtiyi sahip zamansın
Ali el-Mürteza geldi

Allah Allah illallah
Hak la ilahe illallah
Ali mürşit güzel şahım
Cemallullah Resulullah
La ilahe illallah

Hüseyin'im yare neden
Yaralandık çare neden
Konan göçtü bu haneden
Şimdi sıra bize geldi

(Gülbang)
Allah Allah, Allah Allah.
Yarabbi, Kerbela şehitlerinin hürmeti için,
On dört mahsumu pak, 17 kemerbest
Efendilerimizin hürmetine semahlarımızı
Kırklar semahına dahil eyleyesin.
Yarabbi, elimizden, belimizden, dilimizden
Bilerek bilmeyerek yaptığımız günahlarımızı
Af ü mağfiret eyleyesin.
Bin günahımızı bir gerçeğe bağışlayasın.
Balım Sultan, Kızıl Deli, Abdal Musa,
Hacı Bektaş-ı Veli, Kutbü'l-Ahtad
Efendilerimizin hayli himmetleri
Üzerimizde hazır ve nazır ola.
Gelmiş gitmiş, göz gönül katmış ola.
Cömertler cemine, evliya keremine,
Gerçek erenler demine,
On iki imamın katarından ayırmaya.
Dil bizden himmet hidayet
Kerbela'da yatan Şah Hüseyin,
Celal Abbas'tan ola.

 
                  
                  
                  
                  
                

Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu alan
Özel Arama
Sıralama ölçütü:
Relevance
Relevance
Date
Web
 
 
 

Bunları Da Dinlemek İsteyebilirsiniz

Sosyal Medya